ဗိုင္းရပ္စ္က ဘက္တီးရီးယားလို သက္ရွိ ေအာ္ဂဲနစ္ မဟုတ္ပါ ဘကၱီးရီးယားလို သတ္ လို့မရပါ။

ဗိုင္းရပ္စ္မွာ သက္ရွိ ေအာ္ဂင္းနစ္ ပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ အဆီလႊာ ဖုန္းလႊမ္းထားေသာ ပရိုတင္း ေမာ္လီက်ဴး (DNA) သာျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္၊ ႏွာရည္၊ ခၽြဲသလိပ္တို့တြင္

ပါေသာဆဲလ္မ်ားက ယင္းတို့ကို စုပ္ယူလိုက္သည့္အခါက်မွသာ လူကို တိုက္ခိုက္ဒုကၡေပးနိုင္ေသာ ဗီဇမ်ိဳးေျပာင္း မ်ိဳးပြားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘကၱီးရီးယားလို သတ္ လို့မရပါ။ ။ ဗိုင္းရပ္စ္က ဘက္တီးရီးယားလို သက္ရွိ ေအာ္ဂဲနစ္ မဟုတ္ပါ။ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားက သက္မဲ့(ဗိုင္းရပ္စ္)ကို သတ္၍ မရပါ။

ဗိုင္းရပ္စ္မွာ သက္ရွိ ေအာ္ဂင္းနစ္ ပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ ပရိုတင္းေမာ္လီက်ဴးသာျဖစ္သည့္အတြက္ သတ္ပစ္၍ မရဘဲ သူ႔သဘာဝ အတိုင္း ေဆြးေျမ့ ပ်က္စီးသြားနိုင္ပါသည္။

ေမာ္လီက်ဴးၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးရန္ ၾကာခ်ိန္မွာ အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆ ႏွင့္ ယင္းကပ္ၿငိ တင္က်န္ေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားပါသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္မွာ အလြန္ႏုနယ္ၿပီး ယင္းကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာအရာမွာ အေပၚယံ အဆီလႊာသာ ရွိပါသည္။ ဆပ္ျပာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားက အေကာင္းဆုံး ကုစားနိုင္ျခင္းမွာ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆပ္ျပာျမႇုပ္မ်ားက ထိုအဆီလႊာကို ၿဖိဳခြဲပစ္ပါသည္ (ထို့ ေၾကာင့္ ဆပ္ျပာျမႇုပ္မ်ားမ်ားျဖင့္ စကၠန္႔ ၂၀ အနည္းဆုံး ပြတ္တိုက္ ေဆးေၾကာရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ )အေပၚယံ အဆီလႊာ ပ်က္စီးသြားေသာအခါ ပရိုတင္း ေမာ္လီက်ဴးလည္း သူ႔ ဘာသာသူ ၿပိဳပ်က္သြားပါသည္။

အပူဓါတ္က အဆီမ်ားကို အရည္ေပ်ာ္ေစနိုင္ပါသည္

အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ ပိုေႏြးေသာ ေရျဖင့္ လက္ေဆးျခင္း၊ အဝတ္ေလၽွာ္ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ ေရေႏြးက ဆပ္ျပာအျမႇုပ္မ်ား ပိုထြက္ေစသျဖင့္ ပိုအသုံး တည့္ပါသည္။

အယ္လ္ကိုေဟာ ပါဝင္မွု ၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ ပိုေသာ လက္ေဆးရည္မ်ားက အဆီမ်ားကို ေပ်ာ္ဝင္ ၿပိဳကြဲေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္၏ အေပၚယံ အဆီလႊာကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစပါသည္။

အေရာင္ခၽြတ္ေဆး တစ္ဆ၊ ေရ ၅ဆ ပါ၀င္ေသာ အေရာအေႏွာကလည္း ပရိုတင္းဓါတ္ကို တိုက္ရိုက္ ၿပိဳကြဲေစနိုင္ပါသည္။ ပရိုတင္း အတြင္းသို့ ဝင္ေရာက္ ၿဖိဳခြဲပါသည္။

ဟိုင္ဒရိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္ကလည္း ဆပ္ျပာ၊ အယ္လ္ကိုေဟာ(အရက္ပ်ံ)၊ ကလိုရင္း (အေရာင္ခၽြတ္ေဆး) တို့ကဲ့သို့ပင္ ဗိုင္းရပ္စ္ရွိ ပရိုတင္းဓါတ္ကို ၿပိဳကြဲေစနိုင္ပါသည္။

ဟိုင္ဒရိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္က ေရမေရာဘဲသုံးမွ ရသျဖင့္ လူ႔အေရျပားကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။

သုံးၿပီးသား သို့မဟုတ္ မသုံးရေသးေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကို မခါပါႏွင့္။

ေသးငယ္ေသာ အေပါက္ငယ္မ်ားပါသည့္ (အဝတ္၊ ခ်ည္ထည္ ကဲ့သို့) မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ကပ္ၿငိေနသည့္အခါ မလွုပ္မရွားထားလၽွင္ ၃ နာရီ အတြင္း ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးပါသည္။

ေၾကးနီ၊ သစ္သား မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ၄ နာရီ၊ ကပ္ထူျပားေပၚတြင္ ၂၄ နာရီ၊ အျခားသတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ မ်ားေပၚတြင္ ၄၂ နာရီ ႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားေပၚတြင္ ၇၂ နာရီ ေက်ာ္ၿပီးမွ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးနိုင္ပါသည္။

အဝတ္စသည္မ်ားကို ဖုန္ခါလၽွင္၊ ရိုက္ခါလၽွင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ား ေလထဲတြင္ ၃ နာရီ ေမ်ာပါကာ သင္ ရွူရွိုက္မိ နိုင္ပါသည္။

ေလေအးစက္ ဖြင့္ထားေသာ အိမ္ႏွင့္ ကားတြင္းကဲ့သို့ ေနရာမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ား ၿငိမ္ေနနိုင္ပါသည္။ ယင္း ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနနိုင္ရန္ အေမွာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မွု (စိုထိုင္းဆမ်ားရန္) လိုအပ္သည္။

ေျခာက္ေသြ႕၊ ေႏြးေထြး၊ အလင္းမ်ားမ်ား ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပရိုတင္းမ်ား လၽွင္ျမန္စြာ ၿပိဳကြဲနိုင္ပါသည္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ (UV Light) ကို မ်က္ႏွာျပင္မ်ား အရာဝထၱဳမ်ားေပၚသို့ က်ေရာက္ေစပါက ဗိုင္းရပ္စ္ ပရိုတင္းမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းနိုင္ပါသည္။ လူ႔အသားအေရေပၚသို့ တိုက္ရိုက္ က်ေရာက္လၽွင္ အေရျပားတြန္႔ျခင္း အေရျပား ကင္ဆာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

* The virus CANNOT go through healthy skin.
ဗိုင္းရပ္စ္သည္ က်န္းမာေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အေရျပားကို မေဖါက္ထြင္းနိုင္ပါ။

ရွာလကာရည္ အသုံးမတည့္ပါ၊ ဗိုင္းရပ္စ္၏ အဆီလႊာကို မေဖါက္ထြင္းနိုင္ပါ။ အရက္ႏွင့္ ေဗာ့ဒဂါအရက္မ်ားက ဗိုင္းရပ္စ္၏ အဆီလႊာကို ထိေရာက္စြာ မေဖါက္နိုင္ပါ။ အျပင္းဆုံး အရက္က အယ္လ္ကိုေဟာ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိ၍ လိုအပ္ခ်က္ ၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းကို မမီပါ။

ေနရာ က်ဥ္းၾကပ္လၽွင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုမို ထူထပ္နိုင္ပါသည္။ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း သဘာဝ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရနိုင္ပါေစ။

အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အရာဝထၳဳမ်ားအား မကိုင္တြယ္မီႏွင့္ ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း လက္ကို ေဆးေၾကာပါ။

ခၽြဲသလိပ္ရွိနိုင္ေသာ အေရျပားလႊာမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေသာ့ခေလာက္မ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္ဘုမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ား၊ ရီမုတ္ ကြန္ထရိုးမ်ား၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား၊ လက္ပတ္နာရီမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ စာၾကည့္စားပြဲမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား စသည္။ ) ေရအိမ္သာ အသုံးျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

လက္အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕သည္ အထိ မထားပါႏွင့္။ ဆပ္ျပာႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားမ်ား ေဆးေၾကာပါ။ အေရျပား အသားအေရ အတြန္႔အေခါက္မ်ား၊ ထိရွ ဒဏ္ရာမ်ား အၾကားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေမာ္လီၾကဴးမ်ား ခိုေအာင္းေနနိုင္ပါသည္။

အေရျပားစိုစြတ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္ပါသည္။ လက္သည္းမ်ားၾကားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ မခိုေအာင္းနိုင္ေအာင္ လက္သည္း တိုတို ညႇပ္ပါ။ Credit

COVID -19 ကာကြယ္ေရး သိေကာင္းစရာမ်ား (ကိုသီဟေစာ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေပးပါသည္။)

Zawgyi

ဗိုင္းရပ္စ္မွာ သက္ရွိ ေအာ္ဂင္းနစ္ ပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ အဆီလႊာ ဖုန္းလႊမ္းထားေသာ ပရိုတင္း ေမာ္လီက်ဴး (DNA) သာျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္၊ ႏွာရည္၊ ခၽြဲသလိပ္တို့တြင္

ပါေသာဆဲလ္မ်ားက ယင္းတို့ကို စုပ္ယူလိုက္သည့္အခါက်မွသာ လူကို တိုက္ခိုက္ဒုကၡေပးနိုင္ေသာ ဗီဇမ်ိဳးေျပာင္း မ်ိဳးပြားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘကၱီးရီးယားလို သတ္ လို့မရပါ။ ။ ဗိုင္းရပ္စ္က ဘက္တီးရီးယားလို သက္ရွိ ေအာ္ဂဲနစ္ မဟုတ္ပါ။ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားက သက္မဲ့(ဗိုင္းရပ္စ္)ကို သတ္၍ မရပါ။

ဗိုင္းရပ္စ္မွာ သက္ရွိ ေအာ္ဂင္းနစ္ ပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ ပရိုတင္းေမာ္လီက်ဴးသာျဖစ္သည့္အတြက္ သတ္ပစ္၍ မရဘဲ သူ႔သဘာဝ အတိုင္း ေဆြးေျမ့ ပ်က္စီးသြားနိုင္ပါသည္။

ေမာ္လီက်ဴးၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးရန္ ၾကာခ်ိန္မွာ အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆ ႏွင့္ ယင္းကပ္ၿငိ တင္က်န္ေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားပါသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္မွာ အလြန္ႏုနယ္ၿပီး ယင္းကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာအရာမွာ အေပၚယံ အဆီလႊာသာ ရွိပါသည္။ ဆပ္ျပာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားက အေကာင္းဆုံး ကုစားနိုင္ျခင္းမွာ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆပ္ျပာျမႇုပ္မ်ားက ထိုအဆီလႊာကို ၿဖိဳခြဲပစ္ပါသည္ (ထို့ ေၾကာင့္ ဆပ္ျပာျမႇုပ္မ်ားမ်ားျဖင့္ စကၠန္႔ ၂၀ အနည္းဆုံး ပြတ္တိုက္ ေဆးေၾကာရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ )အေပၚယံ အဆီလႊာ ပ်က္စီးသြားေသာအခါ ပရိုတင္း ေမာ္လီက်ဴးလည္း သူ႔ ဘာသာသူ ၿပိဳပ်က္သြားပါသည္။

အပူဓါတ္က အဆီမ်ားကို အရည္ေပ်ာ္ေစနိုင္ပါသည္

အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ ပိုေႏြးေသာ ေရျဖင့္ လက္ေဆးျခင္း၊ အဝတ္ေလၽွာ္ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ ေရေႏြးက ဆပ္ျပာအျမႇုပ္မ်ား ပိုထြက္ေစသျဖင့္ ပိုအသုံး တည့္ပါသည္။

အယ္လ္ကိုေဟာ ပါဝင္မွု ၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ ပိုေသာ လက္ေဆးရည္မ်ားက အဆီမ်ားကို ေပ်ာ္ဝင္ ၿပိဳကြဲေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္၏ အေပၚယံ အဆီလႊာကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစပါသည္။

အေရာင္ခၽြတ္ေဆး တစ္ဆ၊ ေရ ၅ဆ ပါ၀င္ေသာ အေရာအေႏွာကလည္း ပရိုတင္းဓါတ္ကို တိုက္ရိုက္ ၿပိဳကြဲေစနိုင္ပါသည္။ ပရိုတင္း အတြင္းသို့ ဝင္ေရာက္ ၿဖိဳခြဲပါသည္။

ဟိုင္ဒရိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္ကလည္း ဆပ္ျပာ၊ အယ္လ္ကိုေဟာ(အရက္ပ်ံ)၊ ကလိုရင္း (အေရာင္ခၽြတ္ေဆး) တို့ကဲ့သို့ပင္ ဗိုင္းရပ္စ္ရွိ ပရိုတင္းဓါတ္ကို ၿပိဳကြဲေစနိုင္ပါသည္။

ဟိုင္ဒရိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္က ေရမေရာဘဲသုံးမွ ရသျဖင့္ လူ႔အေရျပားကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။

သုံးၿပီးသား သို့မဟုတ္ မသုံးရေသးေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကို မခါပါႏွင့္။

ေသးငယ္ေသာ အေပါက္ငယ္မ်ားပါသည့္ (အဝတ္၊ ခ်ည္ထည္ ကဲ့သို့) မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ကပ္ၿငိေနသည့္အခါ မလွုပ္မရွားထားလၽွင္ ၃ နာရီ အတြင္း ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးပါသည္။

ေၾကးနီ၊ သစ္သား မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ၄ နာရီ၊ ကပ္ထူျပားေပၚတြင္ ၂၄ နာရီ၊ အျခားသတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ မ်ားေပၚတြင္ ၄၂ နာရီ ႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားေပၚတြင္ ၇၂ နာရီ ေက်ာ္ၿပီးမွ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးနိုင္ပါသည္။

အဝတ္စသည္မ်ားကို ဖုန္ခါလၽွင္၊ ရိုက္ခါလၽွင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ား ေလထဲတြင္ ၃ နာရီ ေမ်ာပါကာ သင္ ရွူရွိုက္မိ နိုင္ပါသည္။

ေလေအးစက္ ဖြင့္ထားေသာ အိမ္ႏွင့္ ကားတြင္းကဲ့သို့ ေနရာမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေမာ္လီက်ဴးမ်ား ၿငိမ္ေနနိုင္ပါသည္။ ယင္း ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနနိုင္ရန္ အေမွာင္ႏွင့္ စိုစြတ္မွု (စိုထိုင္းဆမ်ားရန္) လိုအပ္သည္။

ေျခာက္ေသြ႕၊ ေႏြးေထြး၊ အလင္းမ်ားမ်ား ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပရိုတင္းမ်ား လၽွင္ျမန္စြာ ၿပိဳကြဲနိုင္ပါသည္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ (UV Light) ကို မ်က္ႏွာျပင္မ်ား အရာဝထၱဳမ်ားေပၚသို့ က်ေရာက္ေစပါက ဗိုင္းရပ္စ္ ပရိုတင္းမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းနိုင္ပါသည္။ လူ႔အသားအေရေပၚသို့ တိုက္ရိုက္ က်ေရာက္လၽွင္ အေရျပားတြန္႔ျခင္း အေရျပား ကင္ဆာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

* The virus CANNOT go through healthy skin.
ဗိုင္းရပ္စ္သည္ က်န္းမာေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အေရျပားကို မေဖါက္ထြင္းနိုင္ပါ။

ရွာလကာရည္ အသုံးမတည့္ပါ၊ ဗိုင္းရပ္စ္၏ အဆီလႊာကို မေဖါက္ထြင္းနိုင္ပါ။ အရက္ႏွင့္ ေဗာ့ဒဂါအရက္မ်ားက ဗိုင္းရပ္စ္၏ အဆီလႊာကို ထိေရာက္စြာ မေဖါက္နိုင္ပါ။ အျပင္းဆုံး အရက္က အယ္လ္ကိုေဟာ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိ၍ လိုအပ္ခ်က္ ၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းကို မမီပါ။

ေနရာ က်ဥ္းၾကပ္လၽွင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုမို ထူထပ္နိုင္ပါသည္။ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း သဘာဝ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရနိုင္ပါေစ။

အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အရာဝထၳဳမ်ားအား မကိုင္တြယ္မီႏွင့္ ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း လက္ကို ေဆးေၾကာပါ။

ခၽြဲသလိပ္ရွိနိုင္ေသာ အေရျပားလႊာမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေသာ့ခေလာက္မ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္ဘုမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ား၊ ရီမုတ္ ကြန္ထရိုးမ်ား၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား၊ လက္ပတ္နာရီမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ စာၾကည့္စားပြဲမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား စသည္။ ) ေရအိမ္သာ အသုံးျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

လက္အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕သည္ အထိ မထားပါႏွင့္။ ဆပ္ျပာႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားမ်ား ေဆးေၾကာပါ။ အေရျပား အသားအေရ အတြန္႔အေခါက္မ်ား၊ ထိရွ ဒဏ္ရာမ်ား အၾကားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေမာ္လီၾကဴးမ်ား ခိုေအာင္းေနနိုင္ပါသည္။

အေရျပားစိုစြတ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္ပါသည္။ လက္သည္းမ်ားၾကားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ မခိုေအာင္းနိုင္ေအာင္ လက္သည္း တိုတို ညႇပ္ပါ။ Credit

COVID -19 ကာကြယ္ေရး သိေကာင္းစရာမ်ား (ကိုသီဟေစာ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုေပးပါသည္။)